Logo desktop
Logo mobilePrepaidfactuur.nl

Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit ondernemer

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 3 - Eigendom van ingevoerde gegevens

Artikel 4 - Het gebruikersaccount van Prepaidfactuur.nl

Artikel 5 - Prijzen

Artikel 6 - Kopen en Tegoed

Artikel 7 - Stoppen met Prepaidfactuur.nl

Artikel 8 - Data verwijderen

Artikel 9 - Beschikbaarheid, Onderhoud en werkzaamheden

Artikel 10 - Aanpassingen en functionaliteiten

Artikel 11 - Informatie en rapportages

Artikel 12 - Helpdesk support

Artikel 13 - Privacy en AVG

Artikel 14 - Backup

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 16 - Vrijwaring

Artikel 17 - Verplichting klant

Artikel 18 - Geheimhouding

Artikel 1 - Identiteit ondernemer

Naam ondernemer: OzHold
Handelend onder de naam:
- prepaidfactuur.nl

Vestigingsadres:
Laan van Wateringseveld 428
2548CK Den Haag

Bereikbaarheid:
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 70883882
Btw-nummer: NL122026858B03

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de software, waaronder maar niet beperkt tot de patenten, auteursrechten, merken, gemaskeerde werken, rechten ten aanzien van het ontwerp, en handelsgeheimen die direct betrekking hebben op de software of daaraan gerelateerd zijn, berusten uitsluitend bij Prepaidfactuur.nl.
De klant zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de software die dergelijke intellectuele eigendomsrechten aantasten.

Artikel 2 - Eigendom van ingevoerde gegevens

Alle gevens die u invoert in onze systeem is 100% van u en blijven altijd van u. Wij zullen nooit aanspraken maken op uw gegevens.

Artikel 4 - Het gebruikersaccount van Prepaidfactuur.nl

Op prepaidfactuur.nl heeft u een gebruikersaccount. Dit is uw persoonlijke gebruikers omgeving die is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Als u bij ons een gebruikersaccount aanmaakt moet u voor optimaal gebruik aantal gegevens moeten invullen.
Dit zijn uw bedrijfsnaam, E-mail adres, wachtwoord, uw kvk nummer en btwnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om uw account in te richten.
U kunt achteraf uw bedrijfsinformatie verder invullen.

Artikel 5 - Prijzen

Andere online dienstverleners werken met abonnementen. Bij ons betaal je alleen wat je verbruikt, het zogenaamde prepaid-model. Een gebruikersaccount is gratis, U krijgt tevens €2,50 tegoed om ons dienst uit te proberen.
In tegenstelling tot andere dienstverleners zijn al onze prijzen in euro en incl. btw.
Per factuur verbruikt u €0,25
De volgende zijn inbegrepen in het prijs waar wel fair play op toepassing is.
U kunt ook een BCC e-mailadres instellen ( Bijvoorbeeld naar uw boekhouder ) waar u een kopie van het factuur stuurt
U kunt ook een factuur maken en downloaden op uw computer/toestel.
U kunt gratis klanten in uw klanten beheer toevoegen
U kunt gratis producten in producten beheer toevoegen.
Prijzen kunnen in loop der tijd veranderen, maar wij streven ernaar om zo goedkoop mogelijk te blijven.

Artikel 6 - Kopen en Tegoed

Nadat u bent ingelogd kunt u uw tegoed opwaarderen met diverse online methodes. Na de betaling ontvangt u direct uw tegoed boven op uw huidige tegoed.
Alle aangekochte tegoed heeft geen vervaldatum en is altijd geldig. Aangekochte prepaid toegoed kan niet worden gerestirueerd.

Artikel 7 - Stoppen met Prepaidfactuur.nl

Uw account bij prepaidfactuur.nl is gratis. U hoeft niks te doen om te stoppen, u kunt simpelweg niet meer onze dienst gebruiken.
Wij stellen het wel op prijs als u ons laat weten waarom u stopt en uw ervaring met ons deelt zodat wij onze dienst kunnen verbeteren.

Artikel 8 - Data verwijderen

Wilt u dat wij al uw data verwijderen? Zorgt u er wel voor dat u eerst al uw data exporteert naar een andere plek voordat u ons de opdracht geeft.
Wij zullen namelijk direct uw gebruikersaccount en alle bijbehorende data vernietigen. Het is niet mogelijk om dit op een later moment te herstellen.

Artikel 9 - Beschikbaarheid, Onderhoud en werkzaamheden

Om onze dienst zo optimaal mogelijk aan te bieden zijn wij verreist om onderhoud en werkzaamheden uit te voeren.
Wij doen ons best om alle onderhoud en werkzaamheden in de nacht of in het weekend uit te voeren.
Hierdoor kunnen wij helaas niet garanderen dat Prepaidfactuur.nl 24/7 beschikbaar is.
Wij gaan van 99.98% uptime uit.

Artikel 10 - Aanpassingen en functionaliteiten

Omdat wij constant onze online dienstverlening willen verbeteren maken wij nieuwe functionaliteiten, verbeteren bestaande en soms verwijderen wij onnodige functionaliteiten.
Wij zijn vrij om alle onderdelen van Prepaidfactuur.nl aan te passen, toe te voegen of verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies niet meer bestaan of zijn hernoemd.

Artikel 11 - Informatie en rapportages

Wij doen ons best om alle informatie en berekeningen zo accuraat en foutloos te tonen, maar dit kunnen wij helaas niet garanderen.
Wij testen regelmatig onze functionaliteiten toch kan het voorkomen dat een overzicht of rapport fouten bevatten. Dit kan voorkomen door een systeemfout, maar ook doordat u zelf verkeerde informatie heeft ingevoerd.

Artikel 12 - Helpdesk support

Wij staan met onze hele team voor u klaar, om u alsnog zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen hebben we ook een helpdesk.
Naast onze support kunt u ook bij onze faq ( vragen en antwoorden ) terecht voor veelgesteelde vragen.
Alle informatie op onze website en van onze support zijn er om u te helpen. Wij zijn geen belastingadviseur of accountant. U kunt geen rechten ontlenen aan advies van onze helpdesk.

Artikel 13 - Privacy en AVG

Uw privacy en privacy is erg belangerijk voor ons. We zullen altijd ons best doen om aan de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ) te voldoen.
Met Prepaidfactuur.nl kunt u persoongegevens invullen van uw klanten, Denk hierbij aan NAW ( Naam, Adres en Woonplaats ) gegevens.
Deze informatie gebruikt u op een factuur dat u maakt in onze platform.
Omdat u bij ons deze persoonsgegevens invoert, moeten wij en u voldoen aan de AVG Wet ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om te voldoen aan de AVG komen we het volgende overeen:
Juridisch gezien bent u de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens dat u bij ons invoert.
U bent dan de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn hierin de verwerker. Volgens de AVG is het nodig dat wij een verwerkersovereenkomst sluiten met elkaar.
Op basis van deze verwerkersovereenkomst zullen wij de persoonsgegevens dat u bij ons invoert alleen verwerken als u daar ons de opdracht voor geeft.
U verstrekt ons deze opdracht door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 - Backup

Prepaidfactuur.nl zal ervoor zorg dragen dat er op gezette tijden een complete systeem back-up wordt gemaakt van de data die ingevoerd is in de software. @*Klant heeft zelf binnen de software de mogelijkheid om back-ups te maken en kan zelf gemaakte back-ups terugzetten.*@

Artikel 15 - Overmacht

Als er sprake is van overmacht waardoor we onze diensten niet kunnen aanbieden, zijn we niet verplicht om Prepaidfactuur.nl aan te bieden of aan onze andere verplichtingen te voldoen uit deze overeenkomst.
Hieronder valt ook overmacht dat is ontstaan doordat onze leveranciers hun verplichtingen niet zijn nagekomen of doordat er storing was in de stroom- of internetvoorzieningen bij ons, bij een van onze leveranciers of bij anderen.

Artikel 16 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Prepaidfactuur.nl voor, en zal Prepaidfactuur.nl alle schade en kosten vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens Prepaidfactuur.nl, welke aanspraken voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de software door de klant of door derden.

Artikel 17 - Verplichting klant

1: De klant dient ten alle tijden zorg voor te dragen dat onze dienst niet wordt misbruikt.
2: Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van onze dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de dienst waardoor een verstoring in de beschikbaarheid onstaat.
3: Indien de klant niet aan de verplichtingen verwoord in dit voorwaarden heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor de rekening van de klant.

Artikel 18 - Geheimhouding

Alle partijen garanderen dat alle ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Op de Licentieovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Licentieovereenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Leverancier heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Licentieovereenkomsten, tenzij de wijziging bij Licentienemer bekend wordt gemaakt of schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat de gewijzigde versie is bekend gemaakt. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.